Home Tags European Union

Tag: European Union

Awoof Wey Dey Burst Brain: EU Don Dash Naija Plenty Money...

This one na tori wey dey burst brain as EU don dash Naija €50 million (N21 billion), as support to fight Coro...